สพม.สงขลา สตูล จัดประชุมบุคลากร พร้อมปลูกจิตสำนึกความโปร่งใสในองค์กร ตามจุดเน้นด้านนโยบายความซื่อสัตย์สุจริต ของ สพฐ.

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เป็นประธานและดำเนินการประชุมบุคลากรในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ครั้งที่ 5/2567 เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ผู้อำนวยการกลุ่ม/ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคชาธาร สพม.สงขลา สตูล

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบนโยบายและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานร่วมกัน ซึ่งนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ได้รับฟังการรายงานผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนงาน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มงานปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาล รวมถึงกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ลดการซ้ำซ้อนของงาน มองจุดเน้นและผลลัพธ์ของงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการอย่างเต็มที่

ในการประชุมมีการให้ความรู้ ด้านกฎหมาย และการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากร โดยได้เชิญสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสงขลา เข้ามาให้ความรู้แนวทางการป้องกันการทุจริตของภาครัฐ โดย ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น การยกระดับการประเมิน ITA การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ หรือแม้แต่การสร้างบุคลากรในสังกัดให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ไม่กระทำการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานต่อไป