โรงเรียนนาวังศึกษาวิช สพม.เลย หนองบัวลำภู ใช้งานระบบ PISA ONLINE

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยครูผู้รับผิดชอบนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครเข้าใช้ระบบ PISA ONLINE ให้นักเรียนเข้าระบบไปทดลองทำแบบทดสอบ เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 

………………………………………………

ครูชัยวิชิต  พรมแพง  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนนาวังศึกษาวิช / รายงาน