การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข

หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย เรียนดี มีความสุข ระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศ ติดตามการพัฒนาการนิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แนวทางการนิเทศเพื่อส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้ แนวทางการนิเทศภายในสถานศึกษา และรายงานการประเมินหลักสูตรการนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และระบบนิเวศทางการศึกษาสู่สมรรถนะของผู้เรียนซึ่งมี นางรวิภัทร เหล่าคุ้ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวต้อนรับและชี้แจงเป้าหมายในการประชุมฯ ครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมให้ข้อเสนอแนะแนวทางในดำเนินงานกับคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ และคณะทำงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน