ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …

คำชี้แจง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …. เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …. ที่ปรับปรุงนี้ มีแนวคิดหลักในการปรับเปลี่ยนคือให้ครอบคลุมกับภารกิจของสถานศึกษาใน 3 มิติ ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครู และด้านผู้บริหาร โดยปรับให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้เกิดสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อสถานศึกษาสามารถใช้มาตรฐานเป็นเป้าหมายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวม ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกสังกัดและทุกประเภทใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นเอกภาพ รวมทั้งการจัดการประกันคุณภาพภายในและสามารถใช้เป็นกรอบเพื่อการวางแผนเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อีกด้วย

กลุ่มเป้าหมาย

  • หน่วยงานทุกสังกัดที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • สถานศึกษาทุกสังกัด: ผู้บริหารสถานศึกษา หรือครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ ระดับการศึกษา
    ขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ
  • ผู้ที่สนใจทั่วไป

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

  1. ระดับปฐมวัย  https://shorturl.asia/2L9yu
  2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  https://shorturl.asia/9imad
  3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  https://shorturl.asia/EsCrw

ดาวน์โหลด

(ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….

https://shorturl.asia/0go5a