สพป.ขอนแก่น เขต 5 จับมือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อยกระดับ”การประกันคุณภาพการศึกษา”

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 เป็นประธานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (Organization of Excellence Educational Quality Assurance : OEQA) ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถานศึกษาร่วมพัฒนาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 จำนวน 10 แห่ง ซึ่งตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.จารุณี ชามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และ รศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส หัวหน้าสาขาวิชาการศึกษาด้านการพัฒนาวิชาชีพ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น