ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ ประจำปี 2567

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมด้วย APCEIU, UNESCO และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ร่วมกันมา ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี 2567 ครูไทยมีกำหนดการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานสอน ณ โรงเรียนในสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 22 พฤศจิกายน 2567 (ประมาณ 3 เดือน) โดยกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐเกาหลีจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ครูไทยที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ข้าราชการครูที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ obec.application@gmail.com ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 16.30 น. รายละเอียดตามเอกสารแนบ