ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. …

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

  1. ระดับปฐมวัย  https://shorturl.asia/2L9yu
  2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  https://shorturl.asia/9imad
  3. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ  https://shorturl.asia/EsCrw

ดาวน์โหลด
(ร่าง) มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ….
https://shorturl.asia/0go5a

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์แนบนี้