สพป.เลย เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพป.เลย เขต ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเจนภพ ชัยวรรณ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนสังกัด สพป.เลย เขต ๒ ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำหรับวันที่ ๖ มิถุนายน เป็นการอบรมด้านการเงิน การบัญชี มีครูลงทะเบียนเข้ารับการอบรม จำนวน ๑๖๘ คน วิทยากร มีนายสมบูรณ์ ทองสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โดย นางฐิติมา วันทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ การใช้จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวัน โดย นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ เพื่อให้ครูที่ได้รับหน้าที่ใหม่ทราบระเบียบ กฎหมายและวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และเป็นการทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถามแก่ครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว ทั้งนี้สนองนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ข้อ ๑๐ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้นำเชิงกลยุทธ์ นำนโยบายสู่การปฏิบัติและมีทักษะในการบริหารสถานการณ์ ณ ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ  สพป.เลย เขต ๒