สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education)

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยอบรมให้ความรู้แก่ครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้กับโรงเรียนในสังกัด ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตอน หนูหนูกับzooใหม่ เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน