สพป.สมุทรสาคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ ผอ.สพป.สมุทรสาคร และ นายชลิต ทิพย์คหบดี นิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อรับทราบการกำหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดให้มีกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎหมายการศึกษา ณ สวนนพรัตน์ จังหวัดสมุทรสงคราม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ