ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ จำนวน 4 หลักสูตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ