สพม.ลำปาง ลำพูน ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลั่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center

          วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นางนภาพร พงษ์ขัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางนฤมล พันลุตัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกลั่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) และการใช้งานระบบตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ (Content Verification System: CVS) ให้กับคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงหลักเกณฑ์ การกลั่นกรองคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ตามเกณฑ์การกลั่นกรองคุณภาพสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมทันใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน