สพป.ชัยภูมิ เขต 3 อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง “หนูหนูกับZOOใหม่” โดยมีนายทินกร ตรีรัตน์ ผอ.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมครูสะเต็มศึกษา พร้อมชุดการอบรมที่สมบูรณ์ ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สร้างความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ และเพื่อให้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ของ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากจากน.ส.ดอกไม้ ชินโคตร ศึกษานิเทศก์และคณะครูวิทยากรแกนนำสะเต็มศึกษา ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน อบรมระหว่างวันที่  24 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล