สพป.ภูเก็ต ร่วมวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุมัธ  สวาหลัง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ประธานพิธีเปิดงาน “วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567”  ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรู้จักทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเคารพสิทธิและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนเรื่องหลักการสหกรณ์ที่ถูกต้อง จนนำไปสู่การปฎิบัติในชีวิตประจำวัน  ส่งผลให้ระบบสหกรณ์ไทยเกิดการพัฒนาและอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต