ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.วิชาญ เกษเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ พร้อมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยย่อย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบงานการเงินบัญชี เข้าร่วม 150 คน ซึ่งเป็นการให้ความรู้ “แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชีของสถานศึกษาที่เป็นหน่วยย่อย” โดยนางวรพรรณ ภัทรกร์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ”การเสริมสร้างจริยธรรมและการรักษาวินัยของข้าราชการ” โดยนางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ที่มาบรรยายให้ความรู้