สพป.ลพ. เขต 1 อบรมหลักสูตรคัดกรองผู้พิการทางการศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน