สพป.พิจิตร เขต 1 พัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2567 นายธงชัย จันแย้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธาน พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์นางสาวบุญครอง กุลดี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 บุคลากรและศึกษานิเทศก์ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม (Board Game) เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอน จำนวน 36 คน คณะวิทยากรจากศึกษานิเทศก์และครูแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้วยบอร์ดเกมของ สพป.พิจิตร เขต 1 รวมจำนวน 14 คน ที่ห้องประชุมชาละวัน สพป.พิจิตร.เขต 1