สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่นาโต่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจัดค่ายพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนพื้นที่นาโต่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีวิทยากร ศึกษานิเทศก์ และครู จากสพป.เชียงราย เขต 3  สพม. เขต 36 และจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  แบ่งกลุ่มประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลาย ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพราะจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิม รวมทั้งสิ้น 200 คน กระบวนการพัฒนามีการคัดกรองนักเรียนและแบ่งเป็นฐานการพัฒนา 4 ฐาน เช่น รู้จักพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ การประสมคำ ตัวสะกด การผันวรรณยุกต์ ตามลำดับ จากง่ายไปยากตามระดับชั้น พร้อมกิจกรรมสันทนาการควบคู่กันไป