สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล “โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562”  ระดับประถมศึกษาตอนต้น     

วันที่ 24   พฤษภาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต   3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบเข็มสะเต็มศึกษา จาก สสวท.ให้กับคณะทำงานสะเต็มฯ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ  รวม 13 ราย และเป็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนด้วยระบบทางไกล “โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562”  ระดับประถมศึกษาตอนต้น   ให้แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี   โรงเรียนเป้าหมายและครูในกลุ่มโรงเรียนทั่วไปที่มีความสนใจในสังกัด  สพป.ชัยภูมิ  เขต  1  จำนวน  60  คน   ระหว่างวันที่  24 – 26  พฤษภาคม   2562   ณ  ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ   ซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมฯ    โดย  สพฐ. ร่วมกับ สสวท. จัดการถ่ายทอดสด  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.   เพื่อให้ครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนา มีความรู้และความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เ ชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา และนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มไปใช้ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนต่อไป