สพป.สระบุรี เขต ๒ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๗

นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เปิดเผยว่า วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ สาขาวิชาเอก ๕๓ อัตรา โดยมี ผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทั้งสิ้นจำนวน ๒,๖๐๔ คน ได้แก่ วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๒๐๙ คน ภาษาไทย ๑๔๙ คน ภาษาอังกฤษ ๒๗๖ คน วิทยาศาสตร์ ๕๗๑ คน สังคมศึกษา ๔๐๔ คน พลศึกษา ๒๖๙ คน ดนตรีศึกษา ๖๒ คน นาฏศิลป์ ๘๖ คน ศิลปะ/ศิลปศึกษา ๔๐ คน คอมพิวเตอร์ ๓๑๙ คน ประถมศึกษา ๑๗ คน และปฐมวัย ๒๐๒ คน โดยใช้สนามสอบ ๓ แห่ง ได้แก่ ๑. สนามสอบโรงเรียนแก่งคอย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานสนามสอบ ๒. สนามสอบโรงเรียนอนุบาลทับกวาง นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานสนามสอบ ๓. สนามสอบโรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ ๑ นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ประธานสนามสอบ โดยใช้ข้อสอบกลางจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการดำเนินการสอบได้มีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้ม มีการสแกนผู้เข้าสอบอย่างละเอียด และการปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างเข้มงวด โดย อ.ก.ค.ศ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมคณะกรรมการฯ ได้ตรวจเยี่ยมอย่างใกล้ชิด บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยในวันแรก (๘ มิถุนายน ๒๕๖๗) ผู้มีสิทธิสอบ จำนวน ๒,๖๐๔ คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน ๒,๕๕๘ คน ขาดสอบจำนวน ๔๖ คน และวันที่สอง (๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ) มีผู้เข้าสอบ ๑,๕๕๗ คน และขาดสอบ ๔๗ คน