สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์  ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) และกล่าวต้อนรับ ดร.พิเชฐร์ วันทอง รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องแนวทางการพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) และมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะและการลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติและแนวปฏิบัติการดำเนินการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 82 คน และผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1