ประชาสัมพันธ์โครงการวิจักษ์วรรณคดีในหนังสือรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย “วรรณคดีวิจักษ์” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้จัดโครงการวิจักษ์วรรณคดีในหนังสือรายวิชาพื้นฐานภาษาไทย “วรรณคดีวิจักษ์” สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กำหนดจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2567 และวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2567 รายละเอียดตามเอกสารแนบ