ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานประกวด

เนื่องในมหามงคลปี 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับกองทุนสุรีย์ พันเจริญ จึงกำหนดจัดประกวดความเรียง ในหัวข้อ “ถวายใจจงรักด้วยอักษรา” ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายละเอียดตามเอกสารแนบ