รายงานสถานการณ์ MSME ประจำปี 2567 และรายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 1 ปี 2567

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้จัดทำรายงานสถานการณ์ MSME ประจำปี และรายงาน MSME Outlook รายไตรมาส เพื่อรายงานสถานการณ์และแนวโน้มทางเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) และเผยแพร่ต่อสาธารณชน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ