กิจกรรมของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒​ — ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต
พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติภารกิจประจำสัปดาห์ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

พิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในพิธีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมีศึกษานิเทศก์ที่ลงนามครั้งนี้ ๔ ท่าน ได้แก่ นางสาวสมหทัย ชื่นพลี นางสาวมยุรี พองขุนทด นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ และนางสาวพนิดา จันทรรัตน์ ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

การประชุมการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เพื่อชี้แจงแนวทางภารกิจงาน ณ ห้องประชุม สพป.สมุทรปราการ เขต ๒

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางณสิกาญจน์ เจริญหิรัญธรณ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายกฤษณะ แช่มเงิน ผอ.โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร)

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวสมหทัย ชื่นพลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสุลาวัลย์ ลี้อิศรามาศ ผอ.โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกและคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี

๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางณสิกาญจน์ เจริญหิรัญธรณ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสุเหร่าบางกะสี พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางพันวลี ใจมั่น ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

รับชมรายการ พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๓

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ นางพร้อมบุญ รักษ์สุระ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ และคณะผู้อำนวยการกลุ่ม เข้ารับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๓” เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผลสืบไป

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนเทวะคลองตรง

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวกชกร แก้วสกุล นักจัดการงานทั่วไป ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเทวะคลองตรง พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ คณะครูโรงเรียนเทวะคลองตรงต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนสุเหร่าบางปลา

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางสาวกชกร แก้วสกุล นักจัดการงานทั่วไป ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนสุเหร่าบางปลา พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายวิชิต ยาก่ำ ผอ.โรงเรียนสุเหร่าบางปลา และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนคลองบางน้ำจืด

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางณสิกาญจน์ เจริญหิรัญธรณ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนคลองบางน้ำจืด พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางณัชชา ยอดยศ ผอ.โรงเรียนคลองบางน้ำจืด คณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์

๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สวัสเอื้อ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมด้วย นางณสิกาญจน์ เจริญหิรัญธรณ์ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และ นางสาวกาญจนา ไชยวงษ์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นางสาวกุลญา ฉาวเกียรติคุณ ผอ.โรงเรียนธนสิทธิ์อนสุรณ์ คณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบครูผู้ช่วย

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สนามสอบโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำุรง อาคาร ๕ ชั้น ๑

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดสร่างโศก

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดสร่างโศก พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ นายธรนิศ บุญทัน ผอ.โรงเรียนวัดสร่างโศก และคณะครู ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดโคธาราม

๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ลงตรวจเยี่ยมสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเรียนและภายในห้องเรียน และมอบกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวัดโคธาราม พร้อมเน้นย้ำด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการสร้างความมั่นใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน สังคม ตามนโยบาย “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมตลอดภาคเรียน ๑/๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครอบคลุมมิติทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านประสิทธิภาพ ด้านคุณภาพ และได้กำชับเรื่องการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ให้เป็นไปตามคู่มือการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ คณะครูโรงเรียนวัดโคธาราม ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดการตรวจเยี่ยม

การสอบภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สนามสอบโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ต้อนรับตัวแทนจากคณะ อ.ก.ค.ศ. และ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ และลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และยุติธรรม

การสอบภาค ข. มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ — นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สนามสอบโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ และคณะ ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการดำเนินการสอบ และลงตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต และยุติธรรม