สพป.มหาสารคาม เขต 3 ลงพื้นที่ติดตามผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยให้เข้ารับบริการการศึกษา โรงเรียนในสังกัด

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายสกุล แก้วพิกุล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมาย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรับรองรหัสประจำตัวผู้เรียนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G สำหรับผู้เรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย เพื่อเข้ารับบริการการศึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 2.โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 3.โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 4.โรงเรียนบ้านหนองโดน 5. โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 6.โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม