ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ

วันศุกร์ที่  ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนบ้านผาสะนา  โรงเรียนบ้านซำบุ่น และโรงเรียนบ้านผาสามยอด อำเภอเอราวัณ     นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตามความพร้อมของโรงเรียน ในโอกาสเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงานเขตฯ ได้แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ออกนิเทศติดตามความพร้อมฯ  มี นายประสิทธิ์  ลุนใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหิน  เป็นประธาน นายอนุกูล  ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเอราวัณ  นางสิริสมถวิล  สิทธิสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  โดย ผอ.สพป.เลย เขต ๒ ให้ผู้บริหารโรงเรียนแต่ละโรงได้รายงานการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนให้ทราบ  จากนั้นได้มอบให้คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ได้นิเทศให้คำแนะนำ การทำห้องเรียนคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานเขตและของ สพฐ. โดยเฉพาะ  การเตรียมความพร้อมห้องเรียน การจัดทำแผนปฏิบัติการ  หลักสูตรสถานศึกษา  นโยบายเรียนดีเรียนฟรี ๑๕ ปี   นมโรงเรียน หนังสือเรียนชุดนักเรียน แบบ ปพ.ต่าง ๆ    โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ได้กล่าวถึงนโยบาย ห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ  ซึ่งจากการขับเคลื่อนนโยบายนี้ ส่งผลให้คะแนน O-NET, NT สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และยังคงต้องขับเคลื่อนต่อไป  การจะทำให้ห้องเรียนมีคุณภาพนั้นต้องประกอบด้วย ๑.ครูทำหน้างานของตนให้ดี  ๒. การจัดบรรยากาศภายในชั้นเรียน  ๓. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๔.สื่อที่ตนเองจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสอนและที่ได้รับการสนับสนุน ๕.เสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการเรียนรู้เป็นคนดีคนเก่ง ๖.ส่งผลให้เด็ก ๆ มีความสุข   การป้องกันดูแลเด็กจากโรคไข้เลือดออกซึ่งมียุงเป็นพาหะเนื่องจากเป็นฤดูฝน  ติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย การใช้หลักสูตรต้านทุจริต  โครงการอาหารกลางวัน  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียน นอกจากนี้ได้เยี่ยมห้องเรียนทุกชั้นเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่ครู นักเรียน ผู้บริหาร รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา