การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Strategies for Engaging Students in Active Learning”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ร่วมกับสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ (Thailand TESOL) โดยนายอุดมพร กันทะใจ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก รศ.สนธิดา เกยูรวงศ์ มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ Strategies for Engaging Students in Active Learning ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 เวลา 08:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้องเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 5 อำเภอ วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ชมภาพเพิ่มเติม >>>https://drive.google.com/drive/folders/1qWlyOSAscfTJzaj46jt9OdRO3giZeSfq?usp=drive_link