สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำยกระดับสมรรถนะผู้เรียน เสริมสร้างความฉลาดรู้ ๓ ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวิทยากรแกนนำการยกระดับสมรรถนะนักเรียน เสริมสร้าง “ความฉลาดรู้” ใน ๓ ด้านหลัก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ และมีทักษะการสื่อการพัฒนาความฉลาดรู้ ของผู้เรียน และสามารถถ่ายทอดและส่งเสริมผู้อื่นต่อไป ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหาร และครูแกนนำด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน โดยมี นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อการยกระดับสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) เพื่อเสริมสร้าง “ความฉลาดรู้” (Literacy) ในสามด้านหลัก คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ให้สามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในชีวิตจริงได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการประเมินผล PISA ๒๐๒๕ ซึ่งจะดำเนินการสุ่มตัวอย่าง และประเมินระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ และเพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีครูต้นแบบในการจัดการเรียนรู้ตามแนว PISA สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ในการส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ (PISA)  ขึ้นมาในวันนี้