ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กล่องงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ : วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2567 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้เปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กล่องงาน ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 นางสาวอารีย์ หงษ์คำ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป จึงจำเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาส ได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ โดยมี นางราชมาลี ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการอบรม และเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากชดเชยความลำบากและให้ความสำคัญกับความสามารถที่มีอยู่ เพราะนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษา มีจุดเด่น ข้อจำกัด เฉพาะบุคคล ทั้งนี้
เพื่อให้ครูและบุคลากรได้วิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนได้ชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อให้ครูและบุคลากรได้เรียนรู้และเข้าใจในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กล่องงาน โดยมี ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมจำนวน 109 คน ณ ห้องประชุมดอกลำดวน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

_______________ ,
งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ
โทรศัพท์ : 045-617401
โทรสาร : 045-617401
E-Mail : sisaketspecialcenter@gmail.com
Website : https://sisaketspecial.ac.th/
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Zp9pXeaBb3VFs9XK7
“ศรีสะเกษ : ปลอดภัย สัมฤทธิ์ผล ยั่งยืน”

สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ

_______________ ,
ภาพ/ข่าว : ว่าที่ ร.ต.กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ นายสถิตย์ อรรคบุตร นายอิสรภาพ พรหมเสนา
รายงานข่าว : สิบเอกทรงชัย ชัยมาโย นางสาวพัชริดา เรืองไพศาล

กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ
Latest posts by กิตติศักดิ์ ไชยศรีษะ (see all)