สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 พร้อมทั้งเยี่ยมชั้นโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ พุทธไสยาสน์

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 มอบหมายให้ นางวันเพ็ญ ฤทธิรุ่ง ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ พุทธไสยาสน์ พร้อมด้วย นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ นายณัฐธนิน แก้วมณี เลขานุการกลุ่มเครือข่ายฯ และนางสุธัญญา พันรักธุ์ ศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 แบบมีส่วนร่วมโดย อ.ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชั้นเรียนโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ พุทธไสยาสน์ ได้แก่ โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง และโรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี