สพป.หนองคาย เขต 1 อบรม “การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน”

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายมติชน  มูลสูตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน” สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ณ ห้องหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน ช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน สามารถจัดทำสื่อ นวัตกรรม แก้ปัญหาและนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมสุขภาพจิตที่ 8 อุดรธานี การอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพป.นค.1 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 157 คน ครูผู้สอนสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย 3 คน คณะผู้บริหารสถานศึกษาและวิทยากรแกนนำ  จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 190 คน