สพป.มุกดาหาร เปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA รุ่น 2

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูงตามแนวทางการประเมิน PISA รุ่นที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินระดับนานาชาติ เพื่อส่งเสริมการยกระดับความเป็นเลิศด้านสมรรถนะความฉลาดรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้เกิดสมรรถนะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ การใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ และการอ่านในโลกดิจิทัล และส่งเสริม สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาครูผู้สอนระดับสถานศึกษา ให้มีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพพร้อมรับการประเมินสมรรถนะ PISA 2025 โดยได้รับความร่วมมือจากทีมพี่เลี้ยงจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัย มุกดาหาร และวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่ ในการเข้าอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนละ 3 คน จาก 55 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รวม 165 คน