สพป.สิงห์บุรี จัดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสยาม สุ่มงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยก่อนเข้าการประชุม ประธานในพิธีฯ ได้จุดธูปเทียน กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประธานและผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ต่อด้วยการบรรยายพิเศษการมอบนโยบายการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในสังคม โดยมี นางสาวเรนิษรา ภู่อ่อน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นางสาวณฐมน ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ปฏิบัติ โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และมีการยกระดับการบริหารจัดการหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและให้เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงาน โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 80 คน และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 (ห้องใหญ่) สพป.สิงห์บุรี