สพป.พัทลุง เขต 2 จัดกิจกรรมการสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในกิจกรรมการสังเคราะห์ รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางวิไลวรรณ เลี้ยงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมธารน้ำเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา และวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ทั้งระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จ