สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจัตุภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมี นายสมพร พุฒกาง นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินฯ และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตามประเด็น/ตัวชี้วัด การประเมินฯ เพื่อดำเนินการรายงานในระบบ KRS ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ