วันที่ 24-5-62 : โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งการรับเงินค่าชุดนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนรวมทั้งการรับทราบปัญหาและการร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียนและรับเงินค่าชุดนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ  ประจำปีการศึกษา 2562

นายนิพนธ์ มณีรัตน์

การศึกษา
-มัธยมต้นจาก รร.จะนะวิทยา สงขลา
-ปริญญาตรี จากวิทยาลัยครูสงขลา
-ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

การทำงาน
ครู รร.ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
ครู รร.สาครพิทยาคาร สตูล
ผช.อจญ.รร.ควนกาหลงวิทยาคมฯ สตูล
ผอ.ผอ.รร.ควนกาหลงวิทยาคม สตูล
ผช.ผอ.รร.ควนเนียงวิทยา สงขลา
ผช.ผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
รองผอ.รร.นาทวีวิทยาคม สงขลา
ผอ.รร.บ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต3ตั้งแต่ 8 ตุลาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ผลงาน
-ได้ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาโปรแกรมบริหารสถานศึกษาของกรมสามัญศึกษา
-ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ประมาณ 15 ปี