สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ดร.สุภาวดี มิสุนา ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ดร.ฤทัยวรรณ หาญกล้า
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ และคณะศึกษานิเทศก์ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา” ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมาน สาคร เสถียรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรสถานศึกษา นายปุรเศรษฐ์ กลันตานนท์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒