สพป.มุกดาหาร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และอาหารกลางวันในโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเสมาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นายมงคล รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอาหารกลางวันในโรงเรียน พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียน เช่น เรื่องเพศศึกษา สุขภาพอนามัย สถานศึกษาควรมีแผนการดำเนินงานที่ส่งเสริมสุขภาพจิตและการสนับสนุนทางอารมณ์ให้กับนักเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจและสร้างพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพถูกหลักโภชนาการตามช่วงวัย การขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS) และการดำเนินงานสหกรณ์โรงเรียน สู่สหกรณ์ต้นแบบระดับประเทศ โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลมุกดาหาร ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และโรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา โดยมี ผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูจากโรงเรียนในสังกัดจำนวน 243 แห่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย