สพป.กระบี่ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ให้กับบุคลากรในสังกัด

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นายสมชาติ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ให้กับบุคลากรในสำนักงานทุกคน จำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้งานทุกข่ายงาน เชื่อมต่อกระบวนการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆ เข้าด้วยกัน และมีกระบวนการดำเนินงานแบบอัตโนมัติ (Real time or Near Real time) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายทวีรัตน์ เทพนะ ผู้รับบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ซึ่งเป็นเจ้าของระบบ My Office เป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meeting โดย นายสมศักดิ์  เกิดสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

นายสมชาติ ไกรแก้ว กล่าวว่า ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาให้หน่วยงานมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล และมีความคล่องตัว มุ่งเน้นให้งานบริการภาครัฐ ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาที่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จึงได้นำระบบ My Office มาใช้เป็นเครื่องมือในระบบบริหารงานของสำนักงาน เพื่อให้บริการบุคลากรในสำนักงาน ผู้รับบำนาญในสังกัด รวมถึงสถานศึกษาในสังกัด ให้มีความคล่องตัว ครอบคลุมภาระงาน และมีประสิทธิภาพในการให้บริการมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับตั้งแต่งานสารบรรณ รับ-ส่งหนังสือราชการ การลา การขอใช้รถราชการ ขอใช้ห้องประชุม การบริหารพัสดุครุภัณฑ์ งบประมาณ การจัดการเอกสาร งานธุรการต่าง ๆ และการให้บริการกับสถานศึกษาในสังกัด โดยวันที่ 11 มิถุนายน 2567 อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับบุคลากรในสำนักงานทุกคน และวันที่ 12 มิถุนายน 2567 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และธุรการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 204 โรงเรียน