สพม.เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของโรงเรียน จำนวน 34 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 102 คน โดยมี นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก มีจิตสำนึกป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามแนวทางคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีผลการประเมิน ITA (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ มีกิจกรรมดังนี้

  1. MOU การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริตและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ สถานศึกษาในสังกัด (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
  2. กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ตามนโยบายแผนงาน ป.ป.ช” โดย นางสาวอรทัย พิบูลอาลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตภาค 5
  3. กิจกรรมกลุ่ม “แนวทางการขับเคลื่อน ITA สถานศึกษา” โดย นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ตำแหน่ง ITA COACH ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2567
  4. กิจกรรมกลุ่ม “แนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับแบบการประเมิน IIT, EIT และ OIT” โดย นายปฏิภาณ โรจน์รุ่ง ตำแหน่ง ITA COACH ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2567
  5. กิจกรรมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ” โดย นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.เชียงใหม่
  6. กิจกรรมการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดย ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รอง.ผอ.สพม.เชียงใหม่