สพม.เชียงใหม่ ประชุมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในกลุ่มฯ ตามคู่มือการปฏิบัติงานและตามมาตรฐานตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็นไปตามมาตรฐาน และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สพม.เชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่