สพฐ. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนที่มีศักยภาพและพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

.

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พร้อมทั้งร่วมกันวางแนวทางในการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศของกองทุนฯ และเครือข่ายความร่วมมือ ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ผู้บริหารสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ผู้แทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนของกองทุนฯ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจำนวน 40 คน