สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในฯ ออนไลน์

วันที่  25  พฤษภาคม  2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายในตามกฎกระทรวงการประกัน พ.ศ.2561  และการจัดทำรายการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment   Report : SAR)   ออนไลน์  ให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดทุกโรงเรียน   รับชมการประชุมผ่านช่องทาง  https://www.facebook.com/CPM1LIVE  และ https://www.youtube.com/ CPM1LIVE   เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยรับชมการประชุมฯ ณ  จุดประชุมต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง  5  อำเภอ  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ได้ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมประชุมฯ ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร อ.คอนสวรรค์   จุดประชุมฯของเครือข่ายอำเภอคอนสวรรค์ ด้วย