สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ”

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ” ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้บุคลากรมีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นบุคคลต้นแบบ โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สนองนโยบาย Quick Win ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้านการลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 5 สร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริต