สพม.ราชบุรี ร่วมประชุมการนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข” ณ โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00 น ดร.สิทธิพล พหลทัพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ดร.ปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี นางสาวจีรวรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายนิวัตร วงศ์วิลัย และ นางสาวโสภา ขำเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ร่วมประชุมการนิเทศหนุนเสริม บูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรียนดี มีความสุข” สพม.ราชบุรี ณ โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฏ์ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี