สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนฯ ศึกษาธิการภาค 6 ในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษายั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 (ร.ร.บ้านบางสัก)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนความยั่งยืนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 6  นำโดย นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการ และคณะซึ่งเดินทางมาประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษายั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี นายประนอม ศรัทธาประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางสัก พร้อมด้วย นายก อบต.บางสัก ปลัด อบต.บางสัก และผู้บริหารสถานศึกษาใกล้เคียง ตัวแทนวิสาหกิจชุมชนบ่อน้ำร้อน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
 
ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ  และกล่าวถึงการมีส่วนร่วมสนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนบ้านบางสักในการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้โรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 2 ขับเคลื่อนดำเนินงานเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 20 โรงเรียน และเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา “ยั่งยืน”  5 โรงเรียน
 
โรงเรียนบ้านบางสักได้พัฒนาฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต จัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและยกระดับอุปนิสัยพอเพียงของนักเรียน จากการบริหารการศึกษาดังกล่าว ส่งผลให้มีครูแกนนำเพื่อการขยายผลการขับเคลื่อนให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียน หน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีจิตอาสา มีฐานการเรียนรู้ บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง