สพป.ตรัง เขต 2 จัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2567 “พัฒนาองค์ความรู้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา”

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) กล่าวว่า สพป.ตรัง เขต 2 ได้จัดกิจกรรมนิเทศออนไลน์ ปีการศึกษา 2567 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 133 โรงเรียน เพื่อได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ส่งเสริมภาวะผู้นำทางวิชาการ และส่งเสริมประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน โดยกำหนดจัดในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
 
สำหรับกำหนดการนิเทศออนไลน์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ได้กำหนดจัดขึ้นจำนวน 11 ครั้ง มี 11 ประเด็นหัวข้อที่น่าสนใจเข้าร่วมรับฟัง ใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ในการเติมเต็มองค์ความรู้จากศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2567 จนถึงเดือนตุลาคม 2567 เดือนละ 2 ครั้ง และเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งประเด็นในการนิเทศของแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน เช่น ในวันนี้ (12 มิถุนายน) หัวข้อเรื่อง ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มี นายเจษฎาภรณ์ แสงสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จากห้องประชุมอันดามัน 4 สพป.ตรัง เขต 2 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางระบบออนไลน์ จำนวน 200 คน
 
ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 หัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมี นางสาวลลิตา อุดรพันธ์ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากร วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 หัวข้อเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 หัวข้อเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นางสาวสุเมตตา คงสง ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ส่วนกำหนดการในเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน 2567 ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบแล้ว ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 – 2568 ข้อที่ 10 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วยเรื่องของพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศ และการชี้แนะ (Coaching) และพัฒนาสมรรถนะครู ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครู และทักษะอื่นที่จำเป็น