สพป.ตรัง เขต 2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP2 ผ่านระบบ Google meet

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (สพป.ตรัง เขต 2) กล่าวว่า สพป.ตรัง เขต 2 ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP2 ผ่านระบบ Google meet โดยมี ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 และครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรโครงงานนวัตกรรมจากประสบการณ์โลก IP2 ประจำปี 2567 เข้าร่วมเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยเฉพาะหลังจากการจัดการเรียนรู้ไปแล้วมีปัญหาอะไรบ้าง และต้องการให้ศึกษานิเทศก์และวิทยากรเข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้าง เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลเป็นแนวทางในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป