สพป.ชุมพร เขต 1 จัดพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันพุธที่ ๑๒  มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมขุนกระทิง ชั้น ๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๗ โรงเรียน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ในครั้งนี้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแผ่นธรรมนาวา “วัง” ให้แก่ วัด สถานศึกษา เรือนจำ สถานพินิจ และประชาชนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งแผ่นธรรมนาวา “วัง” นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคติธรรม ธรรมนาวา “วัง” เพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์  แบบวิธีระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และหลักอริยสัจ ๔